1. Ruimte voor comfortabel wonen

Het groen in onze leefomgeving is van groot belang voor inwoners, het vestigingsklimaat, de natuur en het klimaat. Best is een ideale uitvalsbasis om te wandelen en fietsen in het gevarieerde omliggende landschap. Het groen in de directe leefomgeving is belangrijk voor de gezondheid en vraagt op verschillende plaatsen om aanpassing. Naast het groene karakter is ook de historische en hedendaagse cultuur een kracht van Best die meer aandacht verdient.

Het groen heeft functies die met elkaar op spanning kunnen staan, zoals recreatie en natuurwaarde, landbouw en biodiversiteit en aanpassingen in de inrichting die nodig zijn om klimaatverandering op te vangen. Allemaal zijn ze belangrijk. Het is een uitdaging en tegelijk een kans om de aantrekkelijkheid van groen, cultuur en landschap te versterken voor de toekomst.

Enkele van onze ambities voor 2040:

 • Best is een groene en aantrekkelijke gemeente voor inwoners en bezoekers. Zowel de gebruiks-, belevings- en ecologische waarde van het groen in de wijken en het buitengebied is verder versterkt.
 • Best heeft een gezonde, samenhangende hoofdgroenstructuur die inwoners ruimte biedt om te ontspannen, ontmoeten, spelen en sporten.

2. Versterken van de groene leefomgeving

3. Accommoderen van een vitale en schone economie

Een schone economie vraagt om slimme ruimtelijke oplossingen. Best is door zijn ligging een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijvigheid. Dat kunnen we alleen blijven door veerkrachtig te reageren op ontwikkelingen in de regio en werklocaties en voorzieningen toekomstbestendig te maken. Tegelijk zetten we in op minder CO2-uitstoot en de transitie naar een schone en circulaire economie. Ook moeten we ervoor zorgen dat de bereikbaarheid goed blijft. De groei van het aantal huishoudens en de economie heeft gevolgen voor onder andere de verkeersdrukte en luchtkwaliteit. Reizen met hoogwaardig OV en de fiets moet aantrekkelijker worden ten opzichte van de auto.

Enkele van onze ambities voor 2040:

 • Best draagt met een veerkrachtige en schone economie bij aan een duurzame economische ontwikkeling van de Brainportregio.
 • Werklocaties zijn aantrekkelijk en duurzaam en voldoen aan de kwalitatieve eisen van de tijd.
 • In 2030 is Best afvalloos. We zetten in op beperking, scheiding en hergebruik van afval.
 • Best is een duurzame gemeente en levert in regionaal verband een volwaardige bijdrage aan de 95% broeikasgasreductie in 2050 ten opzichte van 1990.
 • Best heeft verschillende ‘voorzieningenharten’ met zorg, onderwijs, sportvoorzieningen en mogelijkheden voor dagelijkse boodschappen.

De Omgevingsvisie bestaat uit drie kernopgaven. Die zijn samengesteld uit ons gezamenlijke toekomstbeeld van Best in 2040 en de trends en ontwikkelingen die spelen. Elke kernopgave gaat in op de uitdagingen die we de komende jaren krijgen. Ook geven we voorbeelden van ambities die daarmee samengaan.

Kernopgaven

Best is met zijn ruime, groene woonomgeving, dorpse karakter en gunstige ligging een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De vraag naar woningen is groot, zowel onder Bestenaren als woningzoekenden uit de regio. Vooral starters, lage- en middeninkomens en ouderen vinden moeilijk een passende, betaalbare woning. Het aantal 65-plussers en kleine huishoudens neemt de komende jaren toe en dat vraagt om veel meer kleine woningen dan Best nu telt. Woningen die moeten passen bij Best en de kwaliteiten van het dorp zoals (regionale) bereikbaarheid versterken.

Niet alleen zijn meer en andersoortige woningen nodig, ook aanpassingen aan het veranderende klimaat (meer hitte, droogte en heftige neerslag), verduurzaming van woningen en het veiliger en gezonder maken van de leefomgeving spelen een belangrijke rol.

Enkele van onze ambities voor 2040:

 • Best ontwikkelt zich verder als comfortabele en inclusieve woongemeente met in alle wijken een divers, evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod.
 • Inwoners kunnen dicht bij huis bewegen en ontmoeten.
 • Woningen en leefomgeving zijn duurzaam, aangepast aan het veranderende klimaat en dragen positief bij aan de energietransitie en circulaire economie.
 • Best breidt niet uit door landbouwgrond voor woningbouw te gebruiken, maar zet in op herontwikkeling van bestaande gebieden binnen de bebouwde kom en in het buitengebied.

Kernopgaven

De Omgevingsvisie bestaat uit drie kernopgaven. Die zijn samengesteld uit ons gezamenlijke toekomstbeeld van Best in 2040 en de trends en ontwikkelingen die spelen. Elke kernopgave gaat in op de uitdagingen die we de komende jaren krijgen. Ook geven we voorbeelden van ambities die daarmee samengaan.

1. Ruimte voor comfortabel wonen

Best is met zijn ruime, groene woonomgeving, dorpse karakter en gunstige ligging een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De vraag naar woningen is groot, zowel onder Bestenaren als woningzoekenden uit de regio. Vooral starters, lage- en middeninkomens en ouderen vinden moeilijk een passende, betaalbare woning. Het aantal 65-plussers en kleine huishoudens neemt de komende jaren toe en dat vraagt om veel meer kleine woningen dan Best nu telt. Woningen die moeten passen bij Best en de kwaliteiten van het dorp zoals (regionale) bereikbaarheid versterken.

Niet alleen zijn meer en andersoortige woningen nodig, ook aanpassingen aan het veranderende klimaat (meer hitte, droogte en heftige neerslag), verduurzaming van woningen en het veiliger en gezonder maken van de leefomgeving spelen een belangrijke rol.

Enkele van onze ambities voor 2040:

 • Best ontwikkelt zich verder als comfortabele en inclusieve woongemeente met in alle wijken een divers, evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod.
 • Inwoners kunnen dicht bij huis bewegen en ontmoeten.
 • Woningen en leefomgeving zijn duurzaam, aangepast aan het veranderende klimaat en dragen positief bij aan de energietransitie en circulaire economie.
 • Best breidt niet uit door landbouwgrond voor woningbouw te gebruiken, maar zet in op herontwikkeling van bestaande gebieden binnen de bebouwde kom en in het buitengebied.

2. Versterken van de groene leefomgeving

Het groen in onze leefomgeving is van groot belang voor inwoners, het vestigingsklimaat, de natuur en het klimaat. Best is een ideale uitvalsbasis om te wandelen en fietsen in het gevarieerde omliggende landschap. Het groen in de directe leefomgeving is belangrijk voor de gezondheid en vraagt op verschillende plaatsen om aanpassing. Naast het groene karakter is ook de historische en hedendaagse cultuur een kracht van Best die meer aandacht verdient.

Het groen heeft functies die met elkaar op spanning kunnen staan, zoals recreatie en natuurwaarde, landbouw en biodiversiteit en aanpassingen in de inrichting die nodig zijn om klimaatverandering op te vangen. Allemaal zijn ze belangrijk. Het is een uitdaging en tegelijk een kans om de aantrekkelijkheid van groen, cultuur en landschap te versterken voor de toekomst.

Enkele van onze ambities voor 2040:

 • Best is een groene en aantrekkelijke gemeente voor inwoners en bezoekers. Zowel de gebruiks-, belevings- en ecologische waarde van het groen in de wijken en het buitengebied is verder versterkt.
 • Best heeft een gezonde, samenhangende hoofdgroenstructuur die inwoners ruimte biedt om te ontspannen, ontmoeten, spelen en sporten.

3. Accommoderen van een vitale en schone economie

Een schone economie vraagt om slimme ruimtelijke oplossingen. Best is door zijn ligging een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijvigheid. Dat kunnen we alleen blijven door veerkrachtig te reageren op ontwikkelingen in de regio en werklocaties en voorzieningen toekomstbestendig te maken. Tegelijk zetten we in op minder CO2-uitstoot en de transitie naar een schone en circulaire economie. Ook moeten we ervoor zorgen dat de bereikbaarheid goed blijft. De groei van het aantal huishoudens en de economie heeft gevolgen voor onder andere de verkeersdrukte en luchtkwaliteit. Reizen met hoogwaardig OV en de fiets moet aantrekkelijker worden ten opzichte van de auto.

Enkele van onze ambities voor 2040:

 • Best draagt met een veerkrachtige en schone economie bij aan een duurzame economische ontwikkeling van de Brainportregio.
 • Werklocaties zijn aantrekkelijk en duurzaam en voldoen aan de kwalitatieve eisen van de tijd.
 • In 2030 is Best afvalloos. We zetten in op beperking, scheiding en hergebruik van afval.
 • Best is een duurzame gemeente en levert in regionaal verband een volwaardige bijdrage aan de 95% broeikasgasreductie in 2050 ten opzichte van 1990.
 • Best heeft verschillende ‘voorzieningenharten’ met zorg, onderwijs, sportvoorzieningen en mogelijkheden voor dagelijkse boodschappen.