De Omgevingsvisie Best is ontwikkeld in co-creatie tussen de gemeente Best en RUIMTEVOLK. Om te komen tot een gedragen ontwerp omgevingsvisie is er op meerdere momenten in het traject gesproken met inwoners en ketenpartners. De teksten van de omgevingsvisie zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Best. De vormgeving van de omgevingsvisie en de kaarten zijn ontwikkeld door RUIMTEVOLK. De gebruikte foto's zijn afkomstig van RUIMTEVOLK en de gemeente Best. De website is ontwikkeld en in beheer van BügelHajema Adviseurs.

In fase vier is de uiteindelijke Omgevingsvisie voor Best opgesteld. Deze vertelt beknopt over de ruimtelijke strategie en de uitvoering ervan. En ook welk aandeel inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierin hebben, welke middelen er zijn en wat de rol is van de gemeente in het geheel.

Op 31 januari 2022 stelde de gemeenteraad de ‘omgevingsvisie Best’ gewijzigd vast. De wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvisie staan opgenomen in de Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Fase 4: Doen

Fase 3: Durven

Fase drie ging over keuzes maken. De drie kernopgaven zijn vertaald naar tien ruimtelijke, gebiedsgerichte keuzes voor ontwikkelingen van de gemeente in de toekomst. Samen vormen zij de ruimtelijke strategie. De ruimtelijke keuzes zijn weer doorvertaald naar vijf gebiedsopgaven voor de verschillende gebieden in onze gemeente.

In de tweede fase hebben we de dromen, het bestaande beleid en de trends met elkaar vergeleken. Daaruit hebben we drie kernopgaven samengesteld en onze ambities verwoord. De kernopgaven zijn samen de ‘kapstok’ van de Omgevingsvisie - daar hangen we uiteindelijk alles aan op.

Fase 2: Denken

Hoe ziet in onze dromen de woon- en leefomgeving van Best er in 2040 uit? In deze fase verzamelden we de dromen van inwoners, ondernemers, andere betrokkenen en politici. We zochten naar overeenkomsten en inspirerende ideeën, maar keken ook naar mogelijke tegenstellingen. Daarnaast onderzochten en analyseerden we het bestaande beleid en brachten we belangrijke trends en ontwikkelingen in kaart waarmee de gemeente te maken heeft en krijgt. Het leverde drie bouwstenen op voor de tweede fase: het droombeeldendocument, de trends en ontwikkelingen en de beleidsinventarisatie.

De Omgevingsvisie is van ons allemaal. Daarom zijn we over bovenstaande onderwerpen met een brede vertegenwoordiging van de Bestse samenleving in gesprek gegaan. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, alle ambtelijke afdelingen en de politiek hebben we nagedacht en samengewerkt om te komen tot deze Omgevingsvisie.

Dat deden we onder andere in de vorm van interactieve werksessies met inwoners. Via het inwonerspanel (enquête) hebben we inwoners over de volle breedte op verschillende momenten gevraagd om te reageren op vragen en stellingen over de toekomst van onze gemeente. Dat leverde een goed beeld op van hun dromen, prioriteiten en aandachtspunten. Daarnaast waren er onder andere straatgesprekken en interviews.

Gedurende het proces zijn raadsleden en college steeds geïnformeerd en actief betrokken. Ook de ambtenaren van alle betrokken beleidsterreinen hebben tussentijds geadviseerd en meegeschreven aan de Omgevingsvisie en daarbij behorende documenten.

De keuzes die de gemeente maakt, gaan niet alleen over Best. Ze hebben ook gevolgen voor de regio, provincie en partners zoals het waterschap en de GGD. Daarom hebben we ook voor deze ketenpartners sessies georganiseerd waarin zij advies konden geven.

In vier fasen hebben we stap voor stap de bouwstenen van de uiteindelijke Omgevingsvisie verzameld en verwerkt:

Fase 1: Dromen

klik op het
gebied waar je
meer over wilt
weten

Wonen, leven en werken in Best is fijn. Onze gemeente is groen en ruim opgezet, niet te groot en niet te klein. Het dorpse karakter in combinatie met goede voorzieningen én de gunstige ligging aan spoor en snelwegen, maken dat Best zich volgens inwoners onderscheidt van andere gemeenten in de regio.

Best is een dorp van formaat en we willen allemaal graag dat dat zo blijft in de toekomst. Maar een gemeente is altijd in beweging en ook Best verandert. Daarvoor zorgen tal van ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, de toenemende en veranderende vraag naar woonruimte en voorzieningen. Deze veranderingen hebben natuurlijk ook gevolgen voor de mobiliteit en hoe we werken. En wat te denken van klimaatverandering en de energietransitie, die ervoor moet zorgen dat woningen en kantoren duurzamer worden en schone energie meer lokaal wordt opgewekt.

Dit soort ontwikkelingen bezorgt onze gemeente grote uitdagingen tussen nu en 2040. Het roept vragen op, maar biedt ook kansen. Met een brede afspiegeling van de Bestse samenleving werkte de gemeente aan deze Omgevingsvisie. Het is een basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. De Omgevingsvisie helpt ons om zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Ook geeft het houvast bij het ontwikkelen van plannen en initiatieven- die moeten namelijk aansluiten bij de kernopgaven uit de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Best

In Best kijken we samen vooruit naar 2040 en schetsen we in de Omgevingsvisie hoe we ons ‘dorp van formaat’ voor ons zien. Hoe we op hoofdlijnen onze ambities willen waarmaken. Waar liggen kansen, welke uitdagingen staan ons te wachten? Wat willen we de komende jaren behouden, versterken en ontwikkelen?

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden met regel over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Gemeenten worden uitgedaagd om gebiedsgericht na te denken over de toekomst. Ze krijgen meer ruimte om samen met onder meer inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners binnen de kaders van de wet invulling te geven aan beleid. Elke gemeente maakt daarom een eigen Omgevingsvisie die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en beleid. De Omgevingsvisie verbindt alles met elkaar: ruimte, economie en sociale zaken. Bovendien moet het aansluiten bij  regionale afspraken, de Brabantse en de Nationale Omgevingsvisie. Een hele klus.

Hoe kwam de Omgevingsvisie tot stand?

Best 2040: dorp van formaat

Over de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Best is ontwikkeld in co-creatie tussen de gemeente Best en RUIMTEVOLK. Om te komen tot een gedragen ontwerp omgevingsvisie is er op meerdere momenten in het traject gesproken met inwoners en ketenpartners. De teksten van de omgevingsvisie zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Best. De vormgeving van de omgevingsvisie en de kaarten zijn ontwikkeld door RUIMTEVOLK. De gebruikte foto's zijn afkomstig van RUIMTEVOLK en de gemeente Best. De website is ontwikkeld en in beheer van BügelHajema Adviseurs.

In fase vier is de uiteindelijke Omgevingsvisie voor Best opgesteld. Deze vertelt beknopt over de ruimtelijke strategie en de uitvoering ervan. En ook welk aandeel inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierin hebben, welke middelen er zijn en wat de rol is van de gemeente in het geheel.

Op 31 januari 2022 stelde de gemeenteraad de ‘omgevingsvisie Best’ gewijzigd vast. De wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvisie staan opgenomen in de Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.

Fase 4: Doen

Fase drie ging over keuzes maken. De drie kernopgaven zijn vertaald naar tien ruimtelijke, gebiedsgerichte keuzes voor ontwikkelingen van de gemeente in de toekomst. Samen vormen zij de ruimtelijke strategie. De ruimtelijke keuzes zijn weer doorvertaald naar vijf gebiedsopgaven voor de verschillende gebieden in onze gemeente.

Fase 3: Durven

In de tweede fase hebben we de dromen, het bestaande beleid en de trends met elkaar vergeleken. Daaruit hebben we drie kernopgaven samengesteld en onze ambities verwoord. De kernopgaven zijn samen de ‘kapstok’ van de Omgevingsvisie - daar hangen we uiteindelijk alles aan op.

Fase 2: Denken

Hoe ziet in onze dromen de woon- en leefomgeving van Best er in 2040 uit? In deze fase verzamelden we de dromen van inwoners, ondernemers, andere betrokkenen en politici. We zochten naar overeenkomsten en inspirerende ideeën, maar keken ook naar mogelijke tegenstellingen. Daarnaast onderzochten en analyseerden we het bestaande beleid en brachten we belangrijke trends en ontwikkelingen in kaart waarmee de gemeente te maken heeft en krijgt. Het leverde drie bouwstenen op voor de tweede fase: het droombeeldendocument, de trends en ontwikkelingen en de beleidsinventarisatie.

Fase 1: Dromen

De Omgevingsvisie is van ons allemaal. Daarom zijn we over bovenstaande onderwerpen met een brede vertegenwoordiging van de Bestse samenleving in gesprek gegaan. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, alle ambtelijke afdelingen en de politiek hebben we nagedacht en samengewerkt om te komen tot deze Omgevingsvisie.

Dat deden we onder andere in de vorm van interactieve werksessies met inwoners. Via het inwonerspanel (enquête) hebben we inwoners over de volle breedte op verschillende momenten gevraagd om te reageren op vragen en stellingen over de toekomst van onze gemeente. Dat leverde een goed beeld op van hun dromen, prioriteiten en aandachtspunten. Daarnaast waren er onder andere straatgesprekken en interviews.

Gedurende het proces zijn raadsleden en college steeds geïnformeerd en actief betrokken. Ook de ambtenaren van alle betrokken beleidsterreinen hebben tussentijds geadviseerd en meegeschreven aan de Omgevingsvisie en daarbij behorende documenten.

De keuzes die de gemeente maakt, gaan niet alleen over Best. Ze hebben ook gevolgen voor de regio, provincie en partners zoals het waterschap en de GGD. Daarom hebben we ook voor deze ketenpartners sessies georganiseerd waarin zij advies konden geven.

In vier fasen hebben we stap voor stap de bouwstenen van de uiteindelijke Omgevingsvisie verzameld en verwerkt:

Hoe kwam de Omgevingsvisie tot stand?

In Best kijken we samen vooruit naar 2040 en schetsen we in de Omgevingsvisie hoe we ons ‘dorp van formaat’ voor ons zien. Hoe we op hoofdlijnen onze ambities willen waarmaken. Waar liggen kansen, welke uitdagingen staan ons te wachten? Wat willen we de komende jaren behouden, versterken en ontwikkelen?

Best 2040: dorp van formaat

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden met regel over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Gemeenten worden uitgedaagd om gebiedsgericht na te denken over de toekomst. Ze krijgen meer ruimte om samen met onder meer inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners binnen de kaders van de wet invulling te geven aan beleid. Elke gemeente maakt daarom een eigen Omgevingsvisie die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en beleid. De Omgevingsvisie verbindt alles met elkaar: ruimte, economie en sociale zaken. Bovendien moet het aansluiten bij  regionale afspraken, de Brabantse en de Nationale Omgevingsvisie. Een hele klus.

Over de Omgevingsvisie

Wonen, leven en werken in Best is fijn. Onze gemeente is groen en ruim opgezet, niet te groot en niet te klein. Het dorpse karakter in combinatie met goede voorzieningen én de gunstige ligging aan spoor en snelwegen, maken dat Best zich volgens inwoners onderscheidt van andere gemeenten in de regio.

Best is een dorp van formaat en we willen allemaal graag dat dat zo blijft in de toekomst. Maar een gemeente is altijd in beweging en ook Best verandert. Daarvoor zorgen tal van ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, de toenemende en veranderende vraag naar woonruimte en voorzieningen. Deze veranderingen hebben natuurlijk ook gevolgen voor de mobiliteit en hoe we werken. En wat te denken van klimaatverandering en de energietransitie, die ervoor moet zorgen dat woningen en kantoren duurzamer worden en schone energie meer lokaal wordt opgewekt.

Dit soort ontwikkelingen bezorgt onze gemeente grote uitdagingen tussen nu en 2040. Het roept vragen op, maar biedt ook kansen. Met een brede afspiegeling van de Bestse samenleving werkte de gemeente aan deze Omgevingsvisie. Het is een basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. De Omgevingsvisie helpt ons om zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan onze woon- en leefomgeving. Ook geeft het houvast bij het ontwikkelen van plannen en initiatieven- die moeten namelijk aansluiten bij de kernopgaven uit de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Best

Omgevingsvisie Best